TV news „TVN24“

“Lubię dzieci. Nie zniósłbym, gdyby coś mu się stało na moich oczach – wyjaśniał francuskim mediom Mamoudou Gassama.Jak stwierdziła burmistrz Hidalgo, Gassama przyznał w rozmowie z nią, że przybył kilka miesięcy temu z Mali. Według dziennika “Le Parisien” jest on “nieudokumentowanym” imigrantem, co oznacza najpewniej, że nielegalnie przekroczył granicę Unii Europejskiej. – Jego heroiczna postawa jest przykładem dla wszystkich mieszkańców miasta. Oczywiście jesteśmy chętni wspomóc go w jego staraniach w osiedleniu się w Paryżu – stwierdziła burmistrz Hidalgo.”

“I like kids. I would not bear it if it happened to me in my eyes – he explained to French media Mamoudou Gassam.
As the mayor of Hidalgo said, Gassama admitted to her that he had come a few months ago from Mali. According to the daily Le Parisien, he is an “undocumented” immigrant, which means most likely that he illegally crossed the European Union. – His heroic attitude is an example for all residents of the city. Of course, we are willing to help him in his efforts to settle in Paris – said the mayor Hidalgo.”